REGLAMENT

 • Places limitades a 300 corredors, seguint estricte ordre d’inscripció.
 • Es obligatori presentar el DNI a l’hora de recollir el dorsal per comprovar les dades de tots els participants.
 • Es donarà un temps límit de 3h  per fer tot el recorregut. El dorsal haurà de ser visible en tot moment.
 • Els premis es lliuraran a partir de les 11:00h.
 • L’organització es reserva el dret de modificar el recorregut si així ho cregués convenient.
 • L’organització no es fa responsable dels accidents o de qualsevol altre perjudici que la participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits.
 • No s’acceptarà cap tipus de reclamació sobre la cursa, si bé després del repartiment dels premis s’escoltaran les reclamacions o suggeriments sobre la prova.
 • Tot allò que no estigui  previst queda sota la decisió de l’organització.
 • L’organització es reserva el dret de les imatges, prenent i recopilant fotografies, vídeos o informació de les proves, així com utilitzar tot aquest material per anuncis, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic- informatiu.
 • El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova. L’organització podrà suspendre-la quan les condicions meteorològiques o raons de força major ho aconsellin. La suspensió total o parcial no obligarà a l’organització a retornar als participants l’ import abonat per la inscripció.
 • La participació en aquesta cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament.